Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.

Definities

1.1

Deze algemene voorwaarden (hierna: "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Florint (hierna: “Florint ”) via haar webshop Spiller.nl, betrekking hebbende op de levering van zaken door Florint aan degene tot wie zich het aanbod richt c.q. de betreffende wederpartij (“Koper”). 

Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen met Florint.

Koper is pas gebonden aan de AV wanneer Koper op de toepasselijkheid van de AV is geattendeerd, en hij de gelding daarvan heeft aanvaard, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces.

   

2.

Aanbiedingen

2.1 De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig mogelijk als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk blijkt.
   

3.

Totstandkoming overeenkomst

3.1 Koper gaat in op het aanbod van Florint op het moment dat hij één of meerdere artikelen in de winkeltas op de Internetsite van Spiller.nl heeft gelegd en het bestelformulier heeft ingevuld en elektronisch heeft verstuurd.
3.2 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.3 Indien Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Florint onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan Koper de overeenkomst ontbinden.
3.4 Florint is gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan Koper medegedeeld.
3.5 De overeenkomst kan door Florint herroepen worden indien Koper niet volgens de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld.
   

4.

Prijzen

4.1 Alle bij de artikelen vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.
4.2 Florint is te allen tijde gerechtigd prijsverhogingen door te voeren. Prijsverhogingen gelden niet voor overeenkomsten die tot stand zijn gekomen voor de bekendmaking van de prijsverhoging. Koper betaalt in dit geval het bedrag zoals vermeld is in de e-mail die ter bevestiging verzonden is.
   

5.

Levering & levertijd

5.1 Het product zal uiterlijk 14 dagen na bestelling worden geleverd. Florint streeft ernaar om het product binnen 2 werkdagen te leveren. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of kan een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt Koper binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en zal zijn betaling voor betreffende item(s) worden teruggestort.
5.2

Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van Koper.

Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.De gekochte zaken worden bezorgd door GLS. Indien Koper niet aanwezig is, zal een bericht worden achtergelaten of opnieuw aangeboden worden (tot twee keer, daarna wordt het retour afzender gestuurd). Indien de gekochte zaken niet in ontvangst worden genomen, wordt dit gezien als een weigering van afname.

   

6.

Risico & eigendomsvoorbehoud

6.1 vanaf het moment van verzending door Florint, gaat het risico van het product naar Koper.
6.2

De door Florint geleverde zaken blijven het eigendom van Florint , totdat Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Florint gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

  • De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of af te leveren zaak/ zaken zelf;
  • De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Florint verrichtte of te verrichten diensten;
  • Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door Koper van (een) koopovereenkomst(en).
6.3 Door Florint afgeleverde zaken, die krachtens lid 2 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet belast, doorverkocht, vervreemd of anderszins bezwaard worden.
6.4 Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Florint gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 2 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij Koper of derden die de zaak voor Koper houden, weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen, op straffe van een boete van 10% per dag van het door hem verschuldigde.
6.5 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Florint zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, op de hoogte te stellen.
   

7.

Gebreken

7.1

Florint raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen vijf werkdagen schriftelijk te melden. 
Hierbij dient Koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

  • of de juiste zaken zijn geleverd;
  • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
  • of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.
Koper is gerechtigd de geleverde goederen binnen 5 werkdagen te ruilen mits in niet gebruikt en in originele gesloten verpakking
 
7.2

Elke aanspraak van Koper ter zake van de geleverde zaken vervalt bovendien, indien:

  • de zaken niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Florint ;
  • de gebreken (mede) het gevolg zijn van onjuist(e) behandeling, gebruik en/ of opslag of onderhoud van de zaken;
  • Koper Florint niet terstond in de gelegenheid heeft gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
  • Koper niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan enige op hem rustende verplichting.
7.3 Indien is aangetoond dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Koper de keuze, hetzij tot herlevering over te gaan, hetzij tot creditering voor de ondeugdelijke zaken. Op herlevering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
   

8.

Betaling

8.1 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven bij de bestelling, te weten via iDEAL, overschrijving per bank- of girorekening.
8.2 Koper geeft Florint toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door Koper gekozen betaalwijze.
   

9.

Ontbinding

9.1 Op grond van de regels over overeenkomsten op afstand heeft Koper het recht om een ontvangen product binnen vijf  werkdagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen te retourneren en de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan de rechtstreekse kosten van terugzending. De koop is derhalve pas definitief als vijf werkdagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken. Het eventueel al door Koper betaalde bedrag moet binnen uiterlijk 30 dagen zijn terugbetaald door Florint, exclusief de door hem betaalde kosten van toezending. De zaak dient ongebruikt en onbeschadigd, in de originele verpakking en inclusief factuur/pakbon te worden geretourneerd.
9.2 In geval van ontbinding overeenkomstig het voorgaande lid van dit artikel zal de Koper worden gecrediteerd voor de koopprijs binnen dertig (30) dagen, echter zonder vergoeding van rente.
9.3 Alvorens de gekochte zaak te retourneren dient Koper Florint per e-mail op de hoogte te stellen van de retournering.
9.4 Retourzending komt voor rekening van de Koper. 
   

10.

Incassokosten

10.1 Is Koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. In dat geval dient Koper de buitengerechtelijke incassokosten gebaseerd op het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten aan Florint te voldoen. Indien Florint aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
   

11.

Overmacht

11.1 In geval van overmacht is Florint niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij  Koper ontstane schade, behoudens en voor zover Florint als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
   

12.

Klachten en geschillen

12.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met Florint op, liefst per e-mail via: [email protected]   Uiterlijk binnen 30 werkdagen zal Florint op uw klacht reageren.
12.2 Komen partijen er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: http://www.sgc.nl/. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.
12.3 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
   

13.

Toepasselijk recht

13.1 Op elke overeenkomst, daaronder inbegrepen deze Algemene Voorwaarden, tussen Florint en Koper is het Nederlands recht van toepassing.
   

14.

Wijziging van de voorwaarden

14.1

Florint is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De nieuwe voorwaarden zullen op de internetsite van Florint te zien en te printen zijn. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Koper in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.
Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst, tenzij Koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

   

15.

Slotbepaling

15.1 Door het plaatsen van een bestelling bij Florint verklaart Koper zich zonder voorbehoud akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Website door Webvantage